Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Otevření brány do Vašeho srdce:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Otevření brány do Vašeho srdce

Posolstvá Archanjela Michaela
Otvorenie brány do vášho srdca

LM-01-2007 sprostredkovala: Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Preklad: Martina Hollanov
Milovaní majstri, vaša cesta do matérie bola vskutku dobrodružstvom a časovo predstavovala viac ako miliardu rokov pozemského času. Vysvetlili sme vám, ako ste klesali hlbšie a hlbšie do veľkej prázdnoty a temnoty priestoru a pomohli tak vyplniť túto prázdnotu svetlom, hmotou, štruktúrou a formou, ktorá presahuje hranice vašej fantázie. Potom ste sa podľa najvyššieho plánu ponárali do každej novej reality, ktorú ste pomohli vyformovať tak, aby ste mohli spoznať veľkosť tvorstva vo svojej mnohorakosti, nádhere a rôznych formách. Takýmto spôsobom sa začala manifestácia pevnej matérie, formovanej čistými myšlienkami, ktoré vzišli z ducha najvyššieho stvoriteľa, potom z ducha otca/matky božej každého vesmíru a nakoniec vašimi vlastnými myšlienkami, zatiaľ čo ste sa viac a viac vzďaľovali od čistého zdroja všetkého tvorstva.

Následne po tom, ako ste sa sa prebudili do svojho individuálneho vedomia a spoznali, že ste lúčom svetla najvyššieho stvoriteľa VŠETKÉHO, ČO EXISTUJE, pochopili ste, že vám bolo predurčené, aby ste cestovali do nevyformovaného prázdna, ako posol svetla, pretože to bolo zakódované hlboko vo vašej nesmrteľnej duši a vo vašom srdci. Spolu so všetkými ostatnými “prebudenými svetielkami vedomia” ste boli vybraný, aby ste zakúsili tú nádhernú mnohorakosť tvorenia pre stvoriteľa, našu najvyššiu inteligenciu a všetky ostatné bytosti svetla, ktoré zostali vo vyšších sférach.

Pretože vám chceme priblížiť, aká stará a komplexná je vaša duša, prezdradíme vám nasledovné skutočnosti. Do tohoto života ste prišli s bohatými vedomosťami a s rôznym, komplexným pôvodom, uloženým vo vašich génoch, vašej bunkovej štrukúre, vo vašom mentálnom a emocionálnom tele a vašom rozpínajúcom sa čakrovom systéme vedomia. Často vás udivuje, prečo sú členovia jednej rodiny takí rozdielni, a pritom pochádzajú „zdanlivo“ od tých istých rodičov. Pôvod vašej pozemskej rodiny v tomto živote je len malou časťou obrovského a hodnotného dedičstva.

Svoje vedomie ste oddelili, prípadne ste sa rozdelili na milióny menších častí, aby ste spoznali mnohorakosť tvorstva, a potom ste sa s týmito znásobenými časťami svojho JA opäť zjednotili -čo sa udialo častejšie, ako by ste mohli spočítať. Pokaždé, keď sa to stalo, doplnili ste úplnejšie informácie a jedinečné skúsenosti do svojej pamäťovej databázy. Čím ďalej ste sa vzďaľovali od dokonalosti najvyššieho stvoriteľa a hlbšie ste sa ponárali do viacrozmernej reality, tým nižšie a menej dokonalé bolo to, čo ste stvorili, pretože ste mali málo svetelnej substancie, s ktorou ste mohli pracovať. Z toho dôvodu nie ste na vine a nemusíte mať žiadne pocity viny či zlyhania. Bola to číra skúsenosť; v každom prípade je teraz na čase, aby ste si vyžiadali späť svoju celistvosť a schopnosti, ako aj krásne veci plné harmónie, v súlade s najvyšším plánom.

A teraz, keďže viete, že máte moc, čerpať neobmedzené zásoby čistej a primárnej životnej energie, ako aj lásku/svetlo čistoty a dokonalosti - načo ešte čakáte? Odmietanie svojho najvyššieho dedičstva je výsmechom. Vaše vyššie JA sa nikdy nevzdá, aby vám pomáhalo nepatrnými znameniami prebudiť sa a vyžiadať si späť svoje kráľovské dedičstvo.

Vysvetlili sme vám, ako vzniklo celé spektrum svetla a temnoty v tomto vesmíre, ktoré vám umožnilo spoznať dualitu a polaritu. Vo vyšších dimenziách, ktoré stoja najbližšie k nášmu otcovi/matke božej a veľkému centrálnemu slnku, je toto duálne spektrum príliž tesné, no napriek tomu sa podarilo ho rožšíriť a vykryštalizovať po každom vytvorenom rozmere, až po dosiahnutie maximálnej duality, ktorú bolo možné zakúsiť. Viete, že nebolo zámerom alebo na pláne, aby ľudstvo kleslo tak hlboko do sféry duality a polarity, a spôsobilo toľko utrpenia a bolesti. Nastal čas, aby boli všetky deformácie a extrémy minulosti opäť zharmonizované a naším najväčším želaním je, pomôcť vám prejsť týmto procesom s ľahkosťou a gracióznosťou.

Prosíme vás, vezmite na zreteľ naše slová: “Nebudete a nikdy ste neboli odsudzovaní žiadnymi bytosťami z neviditeľných alebo vyšších sfér, to LEN VY SAMI SA ODSUDZUJETE!” Podľa zákona univerza o príčine a dôsledku, sú všetky vaše myšlienky, zámery a činy uložené vo vašej aure a čakrách, a vy vysielate vibrácie, ktoré ste vytvorili, a ktoré z vás vychádzajú v symbole nekonečna a vracajú sa k vám v rovnakej frekvencii a v rovnakom rozsahu. V minulosti bolo potrebných niekoľko životov, aby za pozitívne a láskavé konanie prišla odmena, alebo trest za negatívne alebo zraňujúce konanie. Preto nebolo evidentné, že “čestní ľudia” boli skutočne odmenení a tí “nečestní” dostali rovnako svoju odmenu. Ešte raz, žiadna veľká alebo malá bytosť nerozdeľuje odmeny alebo tresty. Zákony univerza sú jednoznačné a vaše najvyššie JA samo sleduje vaše pokroky alebo nedostatky. Na základe toho, robí vašu cestu schodnejšou a obdarováva vás malými čí veľkým zázrakmi, alebo vytvára na vašej ceste prekážky v nádeji, že sa preberiete a postúpite opäť o kúsok ďalej na špirále vášho vzostupu.

Naši najdrahší, prílš veľa z vás nesie na svojich pleciach veľké bremená z minulosti, chyby z tohoto života, mnoho predošlých zážitkov a vypálené spomienky na bolestivé skúsenosti zo všetkých predošlých životov. Lipnutie na týchto spomienkach alebo znášanie “ťažoby nespravodlivosti” vám už neposlúžia. Je na čase, aby ste nám dovolili, pomôcť vám pri hojení bolestivých spomienok z minulosti tak, ako vyhľadzujeme deformácie vedomia a formy presvedčenia tretej/štvrtej diemenzie a pomáhame im vrátiť sa do pôvodne navrhnutého spektra duality.

Po tom, ako ste sa ponorili do obmedzených a obmedzujúcich sfér vedomia, boli okolo viacnásobných vlákien DNA vytvorené svetelné membrány, ktoré mali aktivované a prístupné len 2 vlákna. Svetelné membrány boli vytvorené aj nad vašimi spomienkami a balíkmi svetla/poznania, vo vašej vyššej štruktúre mozgu. Vaše spomienky boli zakryté závojom zabudnutia, aby ste sa nepamätali na svoje predchádzajúce životy, pretože by bolo pre vás veľmi zaťažujúce, pamätať si všetky svoje predošlé chyby a nedostatky. Bol to akt milosti, pretože je pre vás dokázateľne veľmi ťažšie, odpustiť si chyby a nesprávne úsudky v tomto živote, ako svoje predchádzajúce slabosti. Tieto obmedzujúce membrány svetla sa budú pomaly strácať, keď obnovíte svoju rovnováhu a harmóniu a postúpite na špirále vzostupu a procese zjednocovania. Jedna membrána bola vytvorená nad vstupnou bránou z druhej strany vášho srdca, a síce dovtedy, kým nenastane čas, vášho opätovného návratu do vyšších rozmerov a ríše svetla. No ochrannú membránu v prednej časti vášho srdca, ste si vytvorili len vy sami, pretože ste boli často zraňovaní, sklamaní a rozčarovaní. Ale pomaly a iste začínate pomocou metód, ktoré ste od nás dostali, tieto obmedzujúce membrány rušiť, takže teraz môže smerom k vám a od vás prúdiť láska a svetlo priamo tak, ako ste si to predstavovali. Aby ste mohli dostať prístup k stale viac narastajúcim vibráciám svetla a dokázali ich vyžarovať, musíte byť schopní integrovať tieto vyššie formy frekvencie a naplniť nimi svoju bytosť. Musíte byť pripravnení, poslať ich dolu do jadra Zeme a potom, ako celok do sveta, cez bránu svojho čistého srdca a v každom smere.

Spomínali sme, že keď ste prišli na Zem prvý raz, tvoril vás žiariaci krištáľový stĺp svetla. A ako ste postupovali hlbšie do matérie, začali ste vytvárať materialny kríž, a čím viac sa rožširovalo vaše spektrum svetla a temnoty, o to sa stával tento kríž ťažkopádnejší. Teraz začínate postupne tieto úlomky, ktoré ste vytvorili, spájať do rovnováhy a harmónie tým, že hľadáte vyššie svetelné frekvencie a napájate sa na ne. Nachádzate sa v procese, ked sa stávate sveteľným krížom, naši najdrahší, a síce tak, že váš chrbitcový čakrový systém sa rozžiari a vy začnete vyžarovať lásku a svetlo zo stredu svojho srdca, spredu aj zo zadu.

Túto vetu sme opakovali niekoľkokrát: “Zaceľte rany minulosti, napíšte si scenár svojej budúcnosti, a potom žite v danom momente/ tu a teraz“. Pretože práve tento jediný moment je bodom pokoja alebo centrom, z ktorého čerpáte silu, potrebnú na tvorenie. Prečo nevstúpiť do centra tejto špirály, kde je všetko pokojné a kľudné a naplnené čistou a primárnou životnou energiou, ktorá čaká len na to, aby ste ju sformovali vo svojej vízii budúcnosti? Keď v tomto okamihu vstúpite do stredu svojho srdca, pocítite hlbokú lásku otca/matky božej a najvyššieho stvoriteľa a budete vedieť, že ste vysoko oceňovnými synmi a dcérami, ktoré sa zúčastňujú na dôležitej misii, a nič z toho, čo hovoríte alebo robíte nemôže túto lásku zmeniť.

SPOMEŇTE SI, ŽE SVOJE EMOCIONÁLNE, MENTÁLNE A ÉTERICKÉ TELO VYLIEČITE A TRANSFORMUJETE ZNOVU DO JEDNÉHO CELKU, AK VYUŽIJETE DAR, KTORÝ SA VOLÁ ODPUSTENIE.

Postavte sa pred zrkadlo a zahľadte sa do svojich očí, alebo si vo svojej pyramíde svetla ľahnite na krištáľový stôl. Povedzte si v duchu:

“Odpúšťam si všetko, čo som vykonal/a, každú svoju myšlienku alebo skutok z minulosti, súčasnosti a budúcnosti, v tejto alebo v inej realite, ktoré nezodpovedajú vibráciám najvyššej lásky. Odpúšťam každému, pri kom cítim, že sa ku mne zachoval nespravodlivo, v tomto alebo niektorom z predchádzajúcich životov. Posielam im späť – obalené v bubline lásky- všetky negatívne spomienky, zablokované energie a predpokladané budúce udalosti, ktoré sme spoločne vytvorili. Prosím anjelov odpustenia, aby vyplnili všetky časti mojej bytosti vibráciami lásky a svetla, aby som sa ako nostieľ svetla a majster individuálneho rastu sústredil na svoju dušu a srdce.”

Zhlboka sa nadýchnite a vstúpte do stredu svojho srdca. Dovoľte čistej láske a svetlu, aby k vám začala prúdiť priamo od vášho vyššieho JA. Precíťte, ako sa vaše srdce rozširuje, a ako čistý elixír najvyššej lásky preniká do najlbších častí vašej bytosti. Najvyššia láska vás oslobodí z okov, ktoré ste si sami nasadili a ktoré vás brzdia, obmedzujú a zamotávajú do karmických hier. Keď túto lásku odmietnete, odmietnete svoje dedičstvo a svoje najvyššie právo. Toto cvičenie opakujte tak často, kým nepocítite, že túto skutočnosť úplne akceptujete, a že ste hodný odpustenia.

Odpustenie sebe samému, ktoré uľahčí odpustenie komukoľvek inému, je dôležitým krokom pri procese otvárania brány do vlastného srdca. Vaše srdce musí byť otvorené, aby ste sa mohli spojiť so svojou duálnou dušou. Musíte vynaložiť úsilie na to, aby ste dokázali v sebe opäť vytvoriť harmóniu a rovnováhu, a pripraviť sa tak na zjednotenie so svojou najvyššou polovičkou. Vaše bolestivé a neuspokojivé pozemské vzťahy sú výsledkom vnútorných pocitov nízkeho sebavedomia, viny, strachu pred zlyhaním a odmietnutím.

Boj medzi pohlaviami je skutočnosti vnútorný zápas so svojím vlastným JA, pretože svoje “potreby a želania ” premietate navonok niekomu v nádeji, že vám môže dať to, čo sami vo svojom vnútri postrádate. Vaše vzťahy vám budú v každom prípade odzrkadlovať negatívne energie, ktoré musíte prekonať, ale aj tie pozitívne vlastnosti, po ktorých sami túžite. Oboje môže byť bolestivé alebo naopak naplňujúce, závisí to od spôsobu, akým chcete hrať svoju “hru vzťahov”. Negatívne fyzické vzťahy sú založené na strachu, sú nepoddajné, egoistické a obmedzujúce. Čisté vzťahy sú založené na láske a sú inšpirované dušou. Tieto vzťahy dovoľujú obom stranám integrovať a vyjadriť pozitívne vlastnosti ich pravej mužskej a ženskej podstaty. Koncentrujú sa na celok a jednotu, a aj napriek tomu sú flexibilné a umožňujú slobodu vlastného prejavu.

Ak pozdvihnete svoje vedomie a vytvoríte vo svojom vnútri harmóniu, budete vyžarovať viac jemných frekvecií, a tým pritiahnete k sebe tých, ktorí vysielajú rovnakú úroveň svetelného spektra a budte sa s nimi cítiť príjemne. Tento proces zjednotenia prinesie so sebou zjednotenie mnohých častí a úrovní rodiny vaších spriaznených duší, ktoré pozostávajú z pozemských, slnečných, galaktických a vesmírnych rodín a z častí vášho JA, vrátane vášho duálneho ohňa/duálnej duše, a v konečnom dôsledku z jednoty vášho súčasného JA.

Najdrahší priatelia, nechcete začať hneď teraz s procesom odpúšťania a vynaložiť úsilie na to, aby sa otvorila brána do vášho srdca, a aby začali ako dážď na vás padať všetky tie úžasné dary? Privolajte nás a dovoľte nám, aby sme vám pomohli. Nezabúdajte, že sme od vás vzdialení len na krok, či mihnutie oka.

Zahaľujeme vás do čistej, bezpodmienečnej lásky.

Váš Archanjel Michael.