Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Naše Galaxie a duchovní úroveň lidstva:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Naše Galaxie a duchovní úroveň lidstva

Channeling s členkou Galaktické rady
Příklad channelingu zprostředkovaného overegem s členkou Galaktické rady, která má na starosti sektor Galaxie, ve kterém je i Země. Jedná se o přepis bez větších úprav, oprav a seřazení do logických celků pouze v podobě tak, jak byly informace přijaty. Některé formulace tak vypadají poněkud kostrbatě, ale považovali jsme za vhodné je neupravovat, tak aby nebyl zkreslen celkový dojem z channelingu. Většina otázek není uvedena, protože tyto otázky vyplývají z odpovědí a v telepatickém kontaktu dost často i odpověď přichází současně s otázkou a v mnoha případech ji i předchází.
Členka Galaktické rady je dále označena pouze jako G, channeler pouze jako CH.
G: Komunikace v češtině není problém, naopak. Čeština je jeden z nejstarších a tím i nejrozvinutějších a zároveň nejsložitějších jazyků na Zemi a přispívá k vysoké průměrné inteligenci národa protože velmi rozvíjí logiku a tvůrčí schopnosti, schopnost uvažování v kvalitních pojmech.
Není úplně přesné vyjádření, že nejrozvinutější jazyk podporuje rozvoj inteligence, je to spíše rozvoj tvůrčích schopností.
Proto je český národ obecně velmi tvůrčí i když vzhledem k tomu, že se zde inkarnovalo poměrně hodně duší z Atlantidy je v současné době tento tvůrčí prvek zaměřen více do oblasti technické a technologické
Naopak angličtina je jeden z nejméně rozvinutých jazyků a proto je vhodná pro komunikaci mezi všemi národy. Rozšířila se mimo jiné ne proto, že by byla nejvhodnější, ale právě pro tu svoji jednoduchost a snadnou pochopitelnost všemi různými národy.
To, že se čeština udržela v středoevropském prostoru v neuvěřitelném tlaku ostatních germanizujících vlivů není zdaleka náhodné.
Čeština je také nejvíce určujícím elementem toho, čemu se říká český národ, protože z genetického hlediska jsou tady opravdu vlivy mnoha dalších národů.
Mírumilovnost a nebojovnost českého národa je považována vyššími civilizacemi a Galaktickou radou na rozdíl od názorů mnoha jiných pozemských národů i mnohých Čechů za klad a ne za zápor.
Galaktická rada a její zájem o lidstvo je ve smyslu svobodného se vyjádření lidstva ke svému dalšímu vývoji bez ovlivnění dalšími mimozemskými civilizacemi, případně vlivy bytostí z astrálu nižší úrovně.
Jedním z důležitých prvků svobody je poznání. Tam, kde není poznání není svoboda rozhodováním, není svoboda vůle.
Galaktická federace je volné sdružení bez hierarchické struktury, která má svůj poradní orgán Galaktickou radu. Nejedná se o formu podobnou státním zřízením na Zemi, kde státy mají svoji vládu, parlament, a soudy. Takto není organizovaná Galaktická federace.
Členy Galaktické federace se stávají civilizace na základě výše své duchovní úrovně a ne technologické úrovně.
Jednotliví členové Galaktické federace přijímají usnesení Galaktické rady jako doporučení, o kterém se svobodně rozhodují, zda ho přijmou nebo ne.
Podobnost s OSN je pouze velmi vzdálená protože cílem Galaktické federace je spolupráce, na rozdíl od OSN, kde zájmem jednotlivých zemí a států je prosadit svoje ekonomické a mocenské cíle.
Galaktická rada je poradní orgán, ne výkonný, ale pravdou je že velká většina členů Galaktické federace se řídí doporučeními Galaktické rady zejména proto, že to bývá pro ně výhodné.
Funkce členky Galaktické rady se dá definovat jako koordinátor činností Galaktické federace pro sektor Galaxie, ve kterém je Země.
V Galaxii existují uskupení, která nejsou součástí Galaktické federace, členové těchto uskupení nejsou členy Galaktické federace. Zájmy těchto uskupení bývají často v rozporu se zájmy Galaktické federace, popřípadě jejích jednotlivých členů.
V takovém případě dochází ke sdružení sil jednotlivých civilizací Galaktické federace na obranu proti takovýmto uskupením.
Značnou nevýhodou takovýchto mocenským uskupení, které mají tendenci bojovat proti Galaktické federaci je to, že tato uskupení nemají dlouhého trvání protože její jednotliví členové soupeří sami mezi sebou o získání mocenského postavení i v rámci toho uskupení. Nakonec to dost často dopadne tak, že bojují i mezi sebou o rozhodující moc v tomto uskupení a to bývá příčinou rozpadu těchto uskupení.
Součástí Galaktické federace jsou i duchovně vyspělé reptiloidní civilizace.
Duchovní vývoj civilizací lze přirovnat jako stoupání na kopec z různých stran. Čím blíže jste vrcholu tím bližší jsou si i tyto jednotlivé civilizace. Bližší ve svých filozofických názorech, ve svém postoji k Bohu, k okolním civilizacím, v zájmech někoho ovládat nebo neovládat, či někomu pomáhat.
V současné době se Galaktická rada snaží vytvořit pro lidstvo na Zemi takové podmínky, aby jeho vývoj nebyl ovlivňován žádnými mocenskými uskupeními, která by měla zájem ovládnout prostor ve Sluneční soustavě, na Zemi či případně i lidstvo.
K postoupení na vyšší úroveň a k přijetí do Galaktické federace musí lidstvo vyvinout vlastní úsilí.
Galaktická federace nebude vyvíjet činnost nebo nebude mocensky zasahovat proti lidským globálním elitám na Zemi, které ji momentálně ovládají, ale vytvoří takové podmínky, aby tyto globální elity nedostávaly žádnou podporu od mimozemských vlivů.
Otázka posunu Země na vyšší úroveň vědomí není otázka zda, je to otázka kdy a za jakých podmínek, za jakých obětí lidstva.
Přes všechen zdánlivý pokrok, zejména technologický se míra utrpení jednotlivých lidí spíše zvýšila než zmenšila oproti době před 100 až 200 lety. Pojem míra utrpení by se dal nahradit i pojmem míra pocitu štěstí.
CH: Jaké používá Galaktická federace zdroje pro získávání informací o stavu na Zemi?
G: Používá mimo jiné i channelingy, kde proud informací prochází obráceným směrem. Zdrojem bývají často bytosti, které pocházejí z vyšších úrovní, které se vědomě inkarnovaly do lidí v tomto období na Zemi, aby pomohly v procesu transformace.
CH: Jaký vliv na vývoj situace na Zemi má rok 2012
G: Čas má cyklický charakter a rok 2012 je rokem ukončení mnoha nebo více cyklů - malých i velkých časových cyklů. Jednotlivé části těchto cyklů mají svoji kvalitu, která je pro jednotlivé cykly obdobná. Tato kvalita předurčuje charakter doby - jaké druhy jevů a událostí se budou v dané době odehrávat.
Poslední fáze každého časového cyklu má logicky charakter završení a víceméně v sobě obsahuje již i předpokládanou změnu v následném dalším cyklu.
Protože v současné době dochází v časoprostoru Země k uzavření více cyklů a tyto závěrečné fáze těchto cyklických časů mají určitou kvalitu, dochází k vzájemnému posilování těchto efektů směřujících k určité finalizaci dějů – vyvrcholení. To znamená, že jestliže určitý cyklus končí, má tento cyklus svojí kvalitu spočívající v ukončování tohoto cyklu. A pokud dochází k ukončování více cyklů, dochází k zesílení tohoto efektu a tím je i předpoklad pro výraznou změnu.
CH: Ze které planety a civilizace členka Galaktické rady pochází?
G Tato informace není přístupná. Dejme tomu, že by se to dalo formulovat tak, že moje rodná planeta pochází přibližně ze vzdálenosti nebo z okruhu 200 světelných let nebo ze sféry o poloměru 200 světelných let od Země. Důvod proč se nesdělují přesné informace v této oblasti je ten, že veškeré informace, které se objevují v médiích na Zemi jsou monitorovány a předávány a sbírány i některými mocenskými uskupeními, které mají zájmy, které jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace.
CH: Jaká je budoucnosti lidstva?
G: Odpověď je taková, kterou většina channelerů a samozřejmě většina obyvatel Země nechce zřejmě slyšet. Záleží na volbě lidstva.
Obecně se dá říct, že žádná z budoucností, která byla předložena na Zemi jako předpověď budoucnosti není zcela vyloučena. Nikdy nic není absolutně vyloučeno, jedná se pouze o míru pravděpodobnosti, s jakou tato budoucnost může nastat .
CH: Jak je možné, že by záleželo pouze na volbě lidstva, vždyť lidstvo je ovlivněno mnoha vlivy, jak vesmírnými fyzikálními silami tak vlivy mimozemských civilizací?
G: Lidstvo má možnost zcela svobodné volby.
Lidstvo jako celek má své kolektivní vědomí. Tak jako je vědomí Země souhrn všech vědomí bytostí obývajících Zemi, tak i vědomí lidstva je souhrn všech vědomí lidí obývajících Zemi. Tím je míněno opravdu vědomí lidí, ne některých mimozemských nebo odlišných ras.
A toto kolektivní vědomí má vlastní volbu, tak jako každá duše si vybírá vlastní volbou svoji inkarnaci a svým způsobem je neomezená ve své volbě.
Není možno prezentovat vývoj lidstva nebo budoucnost lidstva jenom ve smyslu existence lidstva, tak jak funguje teď na této Zemi. Takže je možno říct, že i kdyby došlo k takové situaci, kdy Zemi ovládnou jiné mimozemské civilizace nebo bude zničena katastrofami včetně zničení života na Zemi, čemuž se Galaktická federace snaží co nejúčinněji zabránit, tak potom dojde k tomu, že většina lidí, kteří touží po vývoji a posunutí se na vyšší úroveň se inkarnuje na odpovídající planetu, která bude odpovídat svými podmínkami Zemi a tam bude pokračovat ve svém vývoji. Galaxie je velká, je tu nespočetné množství planet.
Je mi jasné, že toto není odpověď, kterou by většina lidí chtěla slyšet.
V Galaktické federaci je sdruženo přibližně 30 až 40% civilizací existujících v Galaxii. To číslo je nepřesné, protože záleží na tom jak si budeme definovat civilizaci, co už budeme považovat jako civilizaci, jaká je její úroveň a zda by byla schopna se stát členem Galaktické federace.
Důvod proč jsou v současné době USA větší hrozbou pro duchovní vývoj lidstva než Rusko nespočívá v tom, že by v Rusku byli momentálně lidé na podstatně vyšší duchovní úrovni, ale v tom, že globální elity se snaží prosadit svoje plány právě prostřednictvím USA.
Vzkaz členky Galaktické rady všem hledajícím - nevěřte channelingovým zdrojů, které popisují detailně plány Galaktické federace na pomoc Zemi. Takovéto plány by nikdy nebyly tímto způsobem detailně zveřejněny ,protože by umožňovaly mocenským uskupením, které jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace, tyto plány poznat a připravit se na ně.
To, že by Galaktická federace prostřednictvím channelingu sdělovala své přesné plány, je asi stejně pravděpodobné jako by např. ve 2. světové válce spojenci před svým vyloděním v Normandii uveřejnili ve sdělovacích prostředcích přesně čas, hodinu a místo, kde chtějí provést své vylodění. Tedy stejně pravděpodobně nesmyslné.
Galaktická federace není neomezeně vládnoucí silou Galaxie. Je sdružením duchovně vyspělých civilizací, což nemusí vždy znamenat absolutně technologicky nejvyspělejších.
Kromě toho je nutno počítat i se silami, které mohou přicházet z jiných Galaxií. Samozřejmě nejen z Galaxií sousedních i z dalekých hlubin vesmíru. Čas a prostor není pro vyspělé civilizace žádnou překážkou.
Galaktická federace Galaxie Mléčné dráhy má dobré vztahy s Galaktickou federací Galaxie zvané u vás Androméda.
Otázky týkající se organizační struktury a fungování Galaktické federace nemají smysl pro tento channeling. Smyslem tohoto channelingu je podat informace, které mají význam pro lidstvo v tomto okamžiku. Pokud se lidstvo rozhodne pro postup na vyšší úroveň a pro transformaci, tyto okolnosti se dozví a budou naprosto běžnou součástí jeho poznání.
CH: Jaká je teď rozhodná doba pro lidstvo - kdy by se mělo nejvíce soustředit?
G: Teď už je každá doba rozhodná. Čas sice probíhá v určitých cyklech a určitých z vašeho pohledu spirálách, kdy se zesilují a zeslabují určité tlaky, ale od teď už každý okamžik má velký význam a je nutno se soustředit na každý okamžik.
Každý člověk, každá lidská duše přispívá k transformaci Země, jak pozitivně tak i negativně, (ať už vědomě či nevědomě -pozn. CH ).
Galaktická federace nebude zasahovat či ovlivňovat přímo lidstvo. Galaktická federace se omezí na opatření, která odpovídají jejím možnostem a filozofii, a která mají zabránit tomu, aby se lidstvo nemohlo vyvíjet svobodně.
K tomu slouží i channelingové informace osvobozující lidstvo od dogmat, která mu byla vnucena, která byla uměle vložena do lidské paměti i do paměti lidstva, od dogmat, která nejsou pravdivá, která deformují minulost, přítomnost i budoucnost lidstva.
Tato dogmata, toto ovlivnění paměti lidstva znemožňuje lidstvu se svobodně rozhodnout., Protože ten, kdo nemá dostatek informací ,není svobodný, protože se rozhoduje na základě nedostatku nebo nepřesných informací.
Určitou výhodou mocenských uskupení, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace, jsou většinou jejich přísná hierarchická uspořádání, která umožňují snadnější způsob koordinace jejich akcí a činnosti. Rozhodování i velmi podstatných záležitostí je dílem okamžiku, protože je to rozhodnutí jedince. Schopnost bleskové reakce na vývoj situace je tak vyšší. Galaktická federace tento handicap vyrovnává vyšší duchovní úrovní. Přeneseno do lidské terminologie moudrostí vědců či spíše možno říci mudrců Galaktické federace, kteří jsou schopni předvídat kroky nepřátelských mocenských uskupení a tím reagovat s předstihem, čímž se vyrovnává náskok hierarchického řízení.
Tato schopnost spočívá v tom, že tyto bytosti jsou schopny se napojit na vyšší inteligence. Z vašeho pohledu by se to dalo nazvat channelingem s bytostmi či vědomím z vyšších úrovní.
Mocenská uskupení nepřátelská Galaktické federaci ( pro pochopení ve významu rozporných zájmů, nemusí se zdaleka vždy jednat o stavy podobné válce - pozn. CH ) nemají ve svých řadách bytosti, které by byly schopny se napojit na vyšší inteligence (ve smyslu vyšší duchovní bytosti - pozn. CH ), protože samy mají nízkovibrační vědomí, které neumožňuje napojení se na vyšší inteligence, které fungují na vyšší vibrační úrovni. Tím jim schází schopnost intuice, která ve svém dosahu vysoce překračuje možnosti inteligence ve smyslu funkce rozumu, logického uvažování, jež může být u těchto bytostí i velmi vysoká. (Pravděpodobně pokud se takové bytosti s vysokými vibracemi vědomí v jejich řadách vyskytnou, přestanou se ztotožňovat se zájmy těchto mocenských uskupení a poskytovat informace v jejich prospěch, obdobně i jako zde na Zemi - pozn. CH ).
Do Galaktické federace nejsou přijímány civilizace, které nepostoupily na určitou duchovní úroveň. ( Pak se nemůžeme divit, že ještě nejsme členy - pozn.CH ).
Stává se někdy, že i někteří členové mocenských uskupení postoupí na vyšší duchovní úroveň, odtrhnou se od mocenského uskupení a stanou se členy Galaktické federace.
Nehrozí nebezpečí infiltrace civilizací s mocenskými zájmy do Galaktické federace, protože mezi členy Galaktické federace jsou i velmi vyspělé bytosti s mimořádnými telepatickými schopnostmi, pro které není žádný problém poznat skutečné úmysly a duchovní úroveň jak jednotlivých bytostí, tak i celých civilizací.
CH: Jak vidí Galaktická rada šance lidstva na přestup na vyšší úroveň, na transformaci Země?
G: Kdyby Galaktická rada a já jsme nebyly přesvědčeny o tom, že lidstvo má reálnou šanci, neuskutečnil by se ani tento rozhovor. Tak jako duchovní mistr na Zemi neztrácí svůj drahocenný čas s tím, aby se věnoval zarytému ateistovi či materialistovi, jehož jediným cílem je získání co největšího množství majetku bez ohledu na to, jak jej získá, zrovna tak by Galaktická rada nevěnovala tolik úsilí civilizaci, u které by věděla, že nemá sebemenší šanci.
Jako člen Galaktické rady, který je koordinátorem pro oblast Země, byla záměrně vybrána žena, protože Země, přesněji vědomí lidstva potřebuje ženský prvek.
Tak jako je vědomí každé lidské bytosti, můžeme tomu říkat i duše, ovlivňováno morfickými rezonancemi okolních vědomí a vědomí lidstva - kolektivní duší lidstva, tak i kolektivní vědomí lidstva - duše lidstva je ovlivňována morfickými rezonancemi kolektivních vědomí jiných lidských civilizací naší Galaxie a Vesmíru.
CH: Jaká je pravděpodobnost, že Galaktická federace bude demonstrovat nějakým způsobem svoji existenci vůči lidstvu?
G: Tato eventualita se zvažuje jako jedna z forem osvobození od dogmat o neexistenci mimozemských civilizací ve Vesmíru, dogmat o jedinečnosti lidstva a jeho inteligenci jako nejrozvinutější ve Vesmíru.
CH: Jsou možné channelingy s bytostmi, které jsou příslušníky civilizací, které jsou členy Galaktické federace, ale které nejsou na vysoké duchovní úrovni?
G: Informace pocházející z takovýchto channelingů nemusí být kvalitní a nemusí vyjadřovat názory členů Galaktické rady.
Žádná z bytostí s vyšším postavením v duchovní hierarchii Galaktické federace se nebude vyjadřovat negativně k pozemským náboženstvím, pouze bude pozitivně vysvětlovat filozofii, která je vlastní vyšším duchovním hierarchiím členů Galaktické federace. Ani v rámci Galaktické federace neexistuje nic, jako je jednotné náboženství.
U bytostí na vyšším stupni duchovního vývoje neexistuje ani nic, co by bylo náboženstvím ve vašem smyslu slova, v tom pojetí, jak je vy obvykle chápete.
Každá svobodná bytost má svůj individuální vztah k bohu a dalo by se tak říct, že každá svobodná bytost má svoje náboženství.
Ve vyšších duchovních společenstvích není obvyklé vnucovat svoje náboženské představy ostatním bytostem.
Dalo by se ale říct, jak jsou bytosti na vyšší duchovní úrovni, jsou blíže k bohu a jejich celkové poznání, jejich pojetí boha a to, čemu vy říkáte náboženství nebo filozofie se tím samozřejmě sbližuje.
Technologická úroveň zdaleka ne vždy kladně ovlivňuje úroveň duchovního poznání. Mnohé tzv. přírodní národy na Zemi mají blíže k bohu než velká většina příslušníků tradičních náboženství. Proto se jejich pojetí k sobě blíží a nejsou mezi nimi takové rozdíly jako mezi tradičními náboženstvími. Povšimněte si jedné významné věci. Přírodní národy nebojovaly a nebojují mezi sebou o svoji vizi boha, o prosazení svého náboženství. Přesněji lze říct, že přírodní národy nepoužívají boha jako záminku pro boj proti druhému společenství, protože je to pro ně příliš posvátné.
Galaktická federace pro ochranu a obranu zájmů svých členů používá, pokud je to jen možné zejména mentální prostředky a pokud je to nutné, používá prostředky technologicky nejvyspělejších členů federace.
Základní vzkaz lidstvu je ten, aby si lidé uvědomili, že každá lidská bytost nese plnou odpovědnost za svůj osud a nemůže se vymlouvat, že je jí ubližováno a že trpí pouze v důsledku okolností, které se nacházejí mimo ni, které jí způsobují jiné bytosti ať už úmyslně či neúmyslně. Obdobně je to i s kolektivním vědomím lidstva. Ono rozhoduje o svém osudu a jenom ono může připustit vlivy mimozemských civilizací a nechat se jimi negativně ovlivňovat. Pokud se lidstvo jako celek - jeho vědomí rozhodne pro postup na vyšší duchovní úroveň, pro transformaci, nemůže tomu zabránit žádná mimozemská civilizace. Je pouze na lidstvu jako celku, jak se rozhodne.
Zkuste při svém posuzování situace vnímat lidstvo jako jednu velkou duši a tak, jak aplikujete duchovní učení na duši, na její vývoj, na její reinkarnace a na to, jak ona si sama vybírá události a okolnosti, do kterých se inkarnuje, tak zkuste tato učení aplikovat i na kolektivní duši (vědomí) lidstva. A tím dostanete správnou představu o tom, jak lidstvo ovlivňuje svoji budoucnost a svůj vývoj.