Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Archandělé:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Archandělé

Jsou obvykle větší, silnější a mocnější než andělé . ARCHANDĚLÉ jsou v různých náboženských tradicích považováni za nejvyšší anděly v andělské nebeské hierarchii . Slovo archanděl pochází z řečtiny – archón – vládce , angelos – posel . Jsou nositeli božích milostí a jako zosobnění božských vlastností stojí nejblíže Nejvyšší božské bytosti, představují její majestát a velebnost .

ARACHANDĚLÉ jsou mimo náboženská vyznání, pomáhají každému, ať už věří v cokoli nebo nevěří vůbec . Dokáží být s každým z nás, jednotlivě a se všemi zároveň, neboť nepodléhají časoprostorovým omezením . ARCHANDĚLY přivoláme, požádáme – li vnitřním hlasem o pomoc . Nejsou potřeba žádné formální modlitby .

ARCHANDĚLÉ byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů .Mohli bychom je tedy označit
za jakési architekty vesmíru a světla, tvůrce nejohromnějších i nejdrobnějších součástí Univerza .

ARCHANDĚLŮ je spousta - závisí na tom, jaký náboženský systém a nebo duchovní text bereme v potaz . Bible, Korán, Kabala … - každý z těchto textů uvádí odlišné počty a jména ARCHANDĚLŮ .


JMÉNO ARCHANDĚLA ARIELA znamená „lev či lvice Boží“. ARIEL je znám jako ARCHANDĚL ZEMĚ, protože neúnavně pracuje ve prospěch této planety.Dohlíží na říši elementálů a pomáhá léčit zvířata . Zavolejme jej tehdy, toužíme-li se lépe obeznámit s vílami, pomoci v záležitostech týkajících se životního prostředí a nebo ošetřit zraněné zvíře či ptáka .

JMÉNO ARCHANDĚLA AZRAELA znamená „jemuž pomáhá Bůh“. AZRAEL bývá také nazýván „ANDĚLEM SMRTI“, protože přichází k lidem v době jejich fyzické smrti a převádí je na druhý břeh .Pomáhá těmto duším, aby se cítily příjemně a zahrnuté láskou .
AZRAEL pomáhá duchovním všech vyznání a také duchovním učitelům . Povolejme jej ke svým zemřelým či umírajícím bližním a také v případě, potřebujeme – li pomoci s formální či neformální duchovní službou .

JMÉNO ARCHANDĚLA HANIELA znamená „milost Boží“ . HANIELA zavolejte, kdykoliv oužíte dodat svému životu milost a vše, co z ní vyplývá - mír, vyrovnanost, krásu, harmonii, radost ze společnosti dobrých přátel atp. Stejně tak jej povolejte před jakoukoliv událostí, při níž potřebujete být zosobněním důstojnosti, jako je třeba důležitá prezentace, přijímací pohovor nebo první schůzka .

JMÉNO ARCHANDĚLA JEREMIELA znamená „soucit Boží“ . JEREMIEL nás inspiruje a motivuje, abychom se oddali duchovní službě ostatním . Angažuje se i v procesu získávání božské moudrosti . JEREMIELA volejte tehdy, když se cítíte duchovně „zaseknutí“ a také ve chvílích, kdy potřebujete povzbudit na své duchovní cestě a při božské misi .

JMÉNO ARCHANDĚLA METATRONA znamená „anděl přítomnosti“. Je považován za nejmladšího a také nejvyššího ze všech ARCHANDĚLŮ . Je zároveň jediným, který zakusil pozemský život – coby prorok Enoch . METATRON společně s Pannou Marií pomáhá dětem včetně těch, kteří již přešli na druhý břeh .METATRONA požádejte o pomoc s čímkoli, co se týká vašich dětí .Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění .

JMÉNO ARCHANDĚLA RAGUELA znamená „ přítel Boha“ . Často je nazýván ARCHANDĚLEM spravedlnosti a poctivosti . Dovolávejte se RAGUELA, kdykoliv se cítíte utlačování či manipulování . RAGUEL vám poradí, jak ve vašem osobním i veřejném ( profesním ) životě dosáhnout vyrovnanosti a čestného jednání .Stejně tak jej povolejte na pomoc těm, jimž se dostává nespravedlivého zacházení .

JMÉNO ARCHANDĚLA RAZIELA znamená „tajemství Boží“ . RAZIEL údajně stojí velmi blízko Bohu, takže slyší veškeré Božské hovory o tajemstvích a záhadách světa .RAZIEL sepsal tato tajemství do dokumentu, který předal Adamovi a který skončil u proroků Enocha a Samuela . RAZIELA zavolejte, když zatoužíte porozumět esoterickým záležitostem, nebo být zasvěceni do alchymie či zhmotňování .

JMÉNO ARCHANDĚLA SANDALFONA znamená „bratr“, protože je dvojčetem ARCHANDĚLA METATRONA . SANDALFON je ochráncem hudby a modliteb . Pomáhá ARCHANDĚLU MICHAELOVI při odstraňování strachu a jeho následků ( patrně prostřednictvím hudby ). Pusťte si nějakou uklidňující hudbu a zavolejte SANDALFONA, aby rozehnal jakékoliv pochyby v duchovních záležitostech .
ARCHANDĚL S A N D A L F O N léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jednou z hlavních rolí S A N D A L F O N A je doručovat odpovědi na naše modlitby .
ARCHANDĚL S A N D A L F O N říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena –i když odpovědi mohou přijít v jiné formě, než jsme čekali . ARCHANDĚL S A N D A L F O N nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.


JMÉNO ARCHANDĚLA MICHAELA znamená „ten, který je jako Bůh“ - nebo „ten, jenž vypadá jako Bůh“. On je tím ARCHANDĚLEM, který zbavuje planetu a její obyvatele následků strachu . MICHAEL je patronem policistů a všem nám dodává odvahu a podporu, abychom následovali pravdu a naplnili naše božské poslání . MICHAELA volejte, jestliže pociťujete strach nebo si nejste jisti svou osobní bezpečností, svým Božským posláním či nějakým důležitým životním rozhodnutím .
ARCHANDĚL MICHAEL je ochráncem a bojovníkem za spravedlnost a je ve sféře působnosti pověřen podporou při plnění našich přání . V něm naleznou mocného pomocníka všichni ti, kdo se starají o dobro bytostí a jejich díla a kteří se bez boje zasazují za dobro, pravdu a spravedlnost . Pomocí MICHAELA se nám podaří to, že v obtížných situacích, kdy potřebujeme ochranu a pomoc, zůstaneme klidní a v jeho přítomnosti s budeme cítit zcela jisti .Vnáší SVĚTLO do temných situací, které nás zneklidňují, v nichž máme strach a nebo jsme příliš zatíženi . Je vládcem prvního safírově modrého paprsku SVĚTLA .

JMÉNO ARCHANDĚLA JOFIELA znamená „krása Boží“ . Můžete jej znát rovněž jako IOFIELA či ZOFIELA. Je patronem umělců, jimž pomáhá nalézt a udržovat v životě krásu . JOFIELA zavolejte před začátkem jakékoliv umělecké činnosti . Podílí se na zkrášlování této planety, neboť ji zbavuje znečištění . Ptejte se, jak můžete pomoci při této životně důležité misi .
Pomocí ARCHANDĚLA JOFIELA se nám podaří vstoupit do našeho niterného vědění a moudrosti . Je strážcem druhého paprsku SVĚTLA – zlatě žlutého paprsku .Učí nás moudrosti a trpělivosti, pomáhá nám, pokud nám schází odvaha nebo pokud jsme jinými lidmi ponižováni .Podporuje všechny hledající a posiluje nás v našem duchovním procesu zrání .

JMÉNO ARCHANDĚLA CHAMUELA znamená „ten, který vidí Boha“. Známý je také pod jmény CAMAEL, CAMIEL. CAMIUL, CAMNIEL, CANCEL, JAHOEL, KEMUEL, KHAMAEL, SERAFIEL a ŠEMUEL . Pomáhá nám nalézt důležité části našich životů . Zavolejme jej, toužíme-li po novém milostném vztahu, nových přátelích, nové práci a nebo při hledání ztracené věci . Získáme –li to, po čem jsme toužili, pomůže nám ARCHANDĚL CHAMUEL zabudovat tuto součást do mozaiky našeho života . Zavolejme jej i v případě potřeby napravit nějaké nedorozumění v osobních či pracovních vztazích .
Pomocí ARCHANDĚLA CHAMUELA se nám podaří žít v harmonii a vyrovnanosti, v lásce a péči . Je strážcem třetího paprsku SVĚTLA , růžového paprsku . Růžová je barvou lásky, jemnosti, ale rovněž sebelásky a sebehodnocení .
ARCHANDĚL CHAMUEL je ochráncem partnerství a všech mezilidských vztahů .

JMÉNO ARCHANDĚLA GABRIELA znamená „Bůh je mou silou“ .V dávných spisech a na raně renesančních malbách je
GABRIEL zobrazován jako archanděl ženského zjevu . Je archandělem – poslem pomáhající všem pozemským hlasatelům, jako jsou učitelé, spisovatelé a novináři . GABRIELA zavolejme na pomoc v případě, že potřebujeme překonat strach či nerozhodnost související s komunikací .
Pomocí ARCHANDĚLA GABRIELA se nám podaří vyčistit a zprůzračnit situace, ve kterých jsme uvízli a nebo ustrnuli . Je strážcem čtvrtého paprsku světla, křišťálově bílého paprsku , které v sobě zahrnuje veškerý život .
ARCHANDĚL GABRIEL nám pomáhá lépe pochopit karmické pozadí životních událostí nebo lépe pochopit mezilidské vztahy a vyčistit je.

JMÉNO ARCHANDĚLA RAFAELA znamená „ Bůh léčí“ . RAFAEL má na starost léčení těla . Pomáhá všem léčitelům, včetně těch potencionálních . Zavolejte jej při jakémkoliv zranění nebo nemoci, ať už jde o vás nebo někoho jiného ( včetně zvířátek ). RAFAEL vám také pomůže při léčbě, což platí i pro studium a pro budování vlastní lékařské praxe .Navíc pomáhá i cestovatelům, takže se na něj můžete obracet s žádostí, aby vám zaručil klidné a bezpečné cesty .Je vládcem zeleného paprsku SVĚTLA .
Úkolem ARCHANDĚLA RAFAELA je léčit ZEMI a ZEMĚ zase jeho prostřednictvím ochraňuje a vyživuje lidstvo .RAFAEL pracuje s energiemi lásky a radosti, modlitby, soucítění a zbožnosti .Jeho hlavním úkolem je starat se o choroby, nemoci a nerovnováhy u všech GAINÝCH dětí . Má rovněž vztah k mladým lidem a tvořivé činnosti .Má smysl pro humor, miluje žerty a hříčky. Dohlíží na ty,kteří začínají novou duchovní cestu a na všechny, kdo usilují o sebezdokonalování sebe sama na své zvolené cestě k osvícení .

JMÉNO ARCHANDĚLA URIELA znamená „Bůh je světlo“ . Jeho úkolem je zalévat světlem nepříjemné situace a osvětlovat tak naší schopnost řešit problémy . URIELA povolejte, kdykoliv se dostanete do nepříjemností a potřebujete myslet jasně a nacházet odpovědi .
ARCHANDĚL URIEL vnáší světlo do mnoha situací, které lidem připadají problematické, a pomáhá je napravit . Odstraňuje bolest v situacích, v nichž zdánlivě vládne zoufalství a pomáhá tak lidem prozřít a vyváznout. Vnáší nové světlo do našeho vědomí a navrací naději do našich srdcí . Mnoha způsoby zprostředkovává přístup k tvořivým řešením, jež nám božská mysl neustále nabízí, ale které my bez jasné mysli neslyšíme . Odstraňuje z cesty mraky a bez nich se nám otevírá nový pohled na život .Je knížetem šestého rubínově červenozlatého paprsku SVĚTLA .

JMÉNO ARCHANDĚLA ZADKIELA znamená „spravedlnost Boží“. ZADKIEL nám pomáhá dosáhnout svobody skrze odpuštění a je znám jako patron těch, kdo umí odpouštět . Proto jej povolejte ve chvílích, kdy se potřebujete zbavit toxinů vzteku či nesmiřitelnosti ( vůči sobě i ostatním ) . S jeho pomocí dokážeme nahlížet na jiné lidi soucitně, nikoliv kriticky .
Pomocí ARCHANDĚLA ZADKIELA se nám podaří uskutečnit velké přeměny a transformace v našem životě . ARCHANDĚL
ZADKIEL nám pomáhá při hlubinných změnách v životě, jako je odloučení, rozdělení, smrt, ale také například při změně zaměstnání a nebo místa . Pomáhá nám vyřešit naši karmu, podporuje nás v situacích, které neumíme zvládnout sami .Je vládcem sedmého fialového paprsku SVĚTLA .