Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

Budoucnost: Můj pohled a obrazy roku 2012:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

Budoucnost: Můj pohled a obrazy roku 2012

Ilumauir - Ten, který září (Kamil)


 

Chci s Vámi sdílet obrazy událostí vbudoucnosti, které vnímám. Není to z klasického channelingu, kdy bych přímopřiváděl informace své průvodkyně. Naše komunikace probíhá trochu jinak,dostávám od ní „obrazy", které pak svými slovy popisuju. Ty obrazy jsoupohyblivé, jsou v nich emoce i záměry.

 

To,co se stane v roce 2012, není něco, čehosi všimnou všichni lidé. Nebude to žádné efektní divadlo pro media, nebudou tamžádní mrtví, žádné katastrofické scény, prostě nic, co by tuhle událostprosadilo do televizních zpráv nebo do titulků novin. Přesto jí spoustu lidíbude vnímat a intenzivně prožívat, je to totiž něco, co se odehraje v nás amezi námi. Týká se to našeho vnímání a chápání toho, kdo jsme, co chceme, co jeto svět kolem nás, co je to realita.

Nebudoupadat domy a hořet města, lidé nebudouumírat v bolestech, přesto to bude konec světa tak, jak ho známe. I druhý denpůjdeme po stejných ulicích, kolem stejných obchodů, potkáme stejné lidi,přesto si budeme vědomí, že všechno je jinak, že starý svět skončil a teď jezde něco nového.

Tohleuvědomění vychází z vědomí toho, kdojsme. Je to vědomí toho, že my jsme tvůrci tohoto světa, této reality, že svět,který máme kolem sebe, není něco shůry daného, něco vytvořeného podle zákonůprozřetelnosti nebo navěky neměnného. Tento svět tvoříme my svými činy, svýmipředstavami o sobě samých i o druhých lidech, svými přáními, touhami a záměry,svými myšlenkami, pocity nebo emocemi. Jsme tvůrci všeho, co teď prožíváme,všechny ty problémy, nepříjemnosti, násilí, války, nemoce a bídu, jsme sistvořili sami, tak jako všechnu lásku, sounáležitost, harmonii, zdraví,bohatství a mír. Ta událost se právě týká tohoto uvědomění, že nic z toho k námnepřichází z vnějšku, od Boha nebo od druhých lidí nebo od přírody nebo odfyzikálních zákonů, ale že vše pramení v nás, v našich srdcích.

Jsme tvůrci i toho starého světa, který máme kolem sebe dnes, alenikdy jsme si to neuvědomovali, přesvědčili jsme sami sebe, že to není pravda,že my jsme jen objekty manipulace vnějšími silami a jen reagujeme.Představovali jsme si, že jsme buď byli stvořeni Bohem nebo vyvinuti evolucí ahozeni do nepřátelského vesmíru, ve kterém teď musíme bojovat o přežití. Zapomnělijsme na to, co nás spojuje a začali hledat to, co nás rozděluje a vše, co jsmedělali, vycházelo ze strachu. A bojíme se dodnes, bojíme se přírody, druhýchlidí, sami sebe, Boha, bojíme se o život. Celý svět kolem nás je postaven natomhle strachu. Z něho pak vyvěrá pocit oddělenosti, osamělosti, co bylocelistvé, je rozdělené, vše má dvě protichůdné strany. V takovém světě pakkaždé dobro musí být vyváženo stejnou porcí zla. Možná jsme to neuměli jinak,naše informace byly omezené, nechápali jsme v souvislostech to, co se kolem násděje. Učili nás to naši rodičové, které to naučili jejich rodiče, vtloukali námto do hlav ve školách, protože to kdysi dávno bylo zapsáno do tlustých knih acelý svět kolem nás nám potvrzoval, že je to pravda, protože všichni se podletoho chovali. Nebylo úniku. 

Ale už teď
se náš svět změnil, zmenšil.Každý den můžeme vidět, jak žijí jiní lidé po celé Zemi, můžeme slyšet, co simyslí nebo jak ten svět vnímají, navštěvujeme se, čteme navzájem své knihy,během vteřiny se můžeme dozvědět to, co se stalo na druhém konci světa. Už teďsi uvědomujeme, jak jsme si podobní, jak v hloubi duše vlastně chceme to samé,chceme milovat a být milováni, být spolu a tvořit, žít v harmonii, štěstí amíru. Tohle zjištění se zdá jako velmi triviální a útopické, protože většinalidí si myslí, že je to nedosažitelný sen. Ale je to něco na čem se shodnemeúplně všichni. 

Událost roku 2012 se týká právě téhle shody, uvědomění si toho, ževšichni chceme právě tyhle nejzákladnější prožitky a dále si uvědomíme, že sije vlastně můžeme dát navzájem místo dosavadního strachu, odmítání, nenávisti,místo násilí a válek, místo bídy a nemocí. Je to o hlubokém uvědomění si, že mysami jsme zdrojem a že to, co dáváme, to také dostáváme a když dáváme lásku, taktaké lásku dostaneme nazpět, když dáváme mír, tak mír se nám i vrací, kdyždáváme zdraví a bohatství, jsou zdraví a bohatství tím, co máme.

Užteď si spousta lidí uvědomuje, že taktobude fungovat nový svět a tohle uvědomění se stále šíří, fázový posun vevnímání světa nastane, až k tomuto uvědomění dojde u 2 až 3 procent lidí. Tentopočet je ovšem podmínkou nutnou nikoliv však postačující, druhým krokem je, žesi budeme vědomí i sebe navzájem. Když každý z těch tří procent lidí bude sedětdoma a budovat si to uvědomění sám, k žádné změně světa nedojde. Ta změnanastává tím, že to uvědomění sdílíme s druhými lidmi. Sdílíme s nimi to, coprožíváme, co cítíme a jaké máme záměry, co chceme od života a naslouchámelidem kolem sebe, když sdílejí to své.

Chce to kus odvahy sdílet s druhými tyhle věci, říkat jim o tom,co skutečně máme v sobě místo toho, abychom jim říkali to, co oni chtějí slyšetnebo to, co nás naučili v rodině nebo ve škole. Chce to hodně síly přijímat setakoví, jací opravdu jsme, bez masek, přetvářek a výmluv. Ale i v tom si můžemenavzájem pomáhat tím, že nehodnotíme druhé lidi nebo to, co s námi sdílejí, alepřijímáme je takové jací zrovna jsou. Jedině tímto upřímným sdílením se můžekaždý z nás dostat k tomu, co opravdu od života chce, jedině když si totopřiznáme, můžeme to také od života dostat. Na téhle cestě pak pracujeme spochybnostmi, že si to nezasloužíme, že je to něco špatného, že nejsme dostdobří, že to nemůžeme mít, že nám to druzí nedovolí atd. Ale sdílením veskupině poznáváme, že vše, co chceme, už vlastně máme, protože to dáváme druhýmlidem a máme toho čím dál víc, protože druzí to, co chceme, dávají nám. Jenhlubokým sebepřijetím dokážeme přijmout ty ohromné dary, které dostáváme,protože místo světa nedostatku, se objevuje svět hojnosti.

Je to Dar. To je to, co dostaneme v roce 2012. A my jsme nejenobdarovanými, ale i dárci. Darujeme si prostě nový svět, nové mezilidskévztahy, novou komunikaci, novou spiritualitu, nový život. Tím, jak stále vícspolu sdílíme své představy o životě, každý z nás se dostává k té svénejkrásnější představě a také zjišťujeme, jak si jsou tyhle představy podobné,jak jedna druhou doplňuje nebo překračuje a rozvíjí, tam kde jedna představakončí, druhá začíná. Zjišťujeme, že naše nejkrásnější představy o životě jsou vdokonalém souladu a harmonii, není mezi nimi žádný rozpor ani boj a stále vícsi uvědomujeme, že to funguje jen s těmi absolutně nejkrásnějšími představami,že při jakémkoliv kompromisu nebo ústupku dochází ke střetu. Začínáme si uvědomovat,že jsme předurčeni prožít ten naprosto nejkrásnější život, jaký si každý z násdokáže vysnít, že celý vesmír směřuje k naplnění našich nejtoužebnějších přání.K lásce, míru a harmonii. 

Mnoho lidí vnímá změny energií na planetě Zemi, mění se užnějaký čas. K velkým změnám došlo už před třemisty lety, kdy díky nim bylyzlomeny obruče středověku, od té doby je naše civilizace v mohutné turbulenciválek a násilí, ale také v mohutné technologické revoluci. K další proměnědošlo kolem roku 1950, kdy se proud energie ještě zesílil a přispěl i k velkézměně psychiky a vědomí. Dnes vrcholí. Na Zemi se inkarnovalo spoustu velkýchduchů, jejichž prací je přechod lidské civilizace do nové fáze. Jsou to staréduše, které se vracejí a jejich záměrem je udržet spojení se spirituálnímsvětem i když jsou v lidských tělech. Jejich vědomí je tak vysoké, ženezapomínají odkud a proč přišli a dnes je jich čím dál víc, jejich čas právěpřišel.

Někdyse o roce 2012 mluví jako o „koncičasu". Tento konec ovšem neznamená, že se zastaví hodiny nebo celý vesmír„zmrzne" do věčné nehybnosti. Je to opět vnitřní proces v lidech a jespojen s jejich vnímám času, minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Stálezřetelněji si uvědomujeme, že čas je iluze, že žádná minulost ani budoucnostneexistuje, že vše je věčný okamžik nyní. Toto vědomí má obrovské důsledky proživot, který se řídí zákony karmy, zákony příčiny a následku. Karmický zákonříká, že to, co se stalo v minulosti, může nebo musí být odčiněno vbudoucnosti. Ovšem ve chvíli uvědomění, že žádná minulost ani budoucnostneexistuje, se karma stává čistou, kdy nic, co se děje, není důsledkemminulosti a nic, co se stalo, nemůže být nikdy odčiněno. Tohle je konec času,není důležité nic z toho, co se stalo včera ani nic z toho, co se stane zítra,platí jen to, co se děje právě tady a teď.

Žijeme tady a teď a jen na nás záleží, co se svými životyuděláme, jaký jim dáme smysl. Už teď máme v rukou spoustu nástrojů, kterýmitvoříme to, co vyvrcholí v roce 2012. Propojujeme se v Kruzích srdce a tvořímespolupracující týmy se společnými záměry a projekty, jak je realizovat. Docházímezi námi k hlubokému propojení, kdy naše spojené energie boří realitu kolemnás, kdy dokážeme vnímat vesmírné kontinuum času, prostoru a života. V našemspojení je tak koncentrovaná energie, že jsme na pokraji „zážehu", kdyoheň lásky v nás vzplane takovou silou, že mu neodolá žádný strach aninenávist.

Neexistuje žádný osud a nic na tomto světě není náhoda. Vše, co je, jemanifestací záměru. Našeho záměru. Bytosti světla přišly na Zemi se záměry,které s Vámi teď sdílím, můžete se k nim připojit a podpořit je svými vlastnímizáměry. Je na nás, na našich rozhodnutích, jakým způsobem prožijeme rok 2012.