Svet-Stranek.cz
Archandělská zasvěcení

NASTAL ČAS PRO BOŽÍ INTERVENCI:Nejmenší z nebeských andělů je mocnější než největší z pozemských problémů.

NASTAL ČAS PRO BOŽÍ INTERVENCI

“NASTAL ČAS PRO BOŽÍ INTERVENCI“
Poselství od Archanděla Michaela
únor 2009 * LM-2-2009
Prostřednictvím Ronny Herman

http://www.ronnastar.com
Milovaní Mistři, o procesu, jenž nyní zažívá svět a lidstvo, během posledních asi tak 100 let promlouvali mnozí moudří mudrcové a mistři, a přesto, většina nedbala varovných znamení a pokračovala po stezce ničení sebe sama. Lidstvo vybudovalo iluzi bohatství a hojnosti, jenže ta byla postavena na tekutých pískách chamtivosti a strachu z nedostatku. Tato obrovská bublina iluze praskla pod tíhou Živoucího Světla pravdy. To, co lidstvo nyní zakouší, je příčina a následek či karmický důsledek následování podnětů těla touhy/ega namísto šepotu Ducha. Mnohé drahé duše nikdy nezakusily nedostatek či strádání a žily život, v němž stavěly na první místo sebe sama a okamžité uspokojení, zatímco jiní, kteří věřili v duchu starých učení, že nejsou hodni hojnosti, přetrpěli s pocitem marnosti mnoho životů v nedostatku.

Možná tomu nevěříte, v této době velkých útrap, ale okolnosti, které veškeré lidstvo pociťuje, co se hojnosti týká, nakonec vyústí v mnohá velká požehnání. Tím, že útrapy a bolest ze ztráty nabírají na intenzitě a stávají se dosti velkými, více a více drahých duší se obrátí pro vedení a řešení do svého nitra, a všechny síly vyšších říší budou vyčkávat, aby odpověděly na jejich prosby a nabídly pomoc.

Jelikož Hlavní Stvořitel zvyšuje přísun Elixíru Života po celém Omniverzu, ovlivňuje to veškeré Stvoření. Nemůžete se před tím ukrýt. Nemůžete to popřít. Váš provazec života vedoucí k vašemu Zdroji stále sílí a stává se přesvědčivějším. Magnetizační faktor sílí a vy k sobě ve stále větší míře přitahujete to, co jste si vyžádali jako svou realitu. Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a zmatku, bude to ve vašem životě posíleno a zvětšeno. Pokud jste přijali onu pravdu, že máte právo na život plný krásy, radosti a prosperity, tato realita se před vámi rozvine (pokud budete následovat a podniknete přiměřené kroky, jak jsme naznačili v minulých poselstvích).

Duch se snaží získat vaši pozornost a je to, jako by vaším provazcem života bylo trháno a byl tahán do různých směrů. Můžete vzdorovat a odolávat, kopat a křičet, nicméně nakonec se pohnete kupředu po spirále vzestupu. Není pochyb, že evoluční cyklus, jenž je nyní v plném chodu, vytváří chaos a velmi rychle bourá staré systémy a struktury přesvědčení. Vzpomeňte si, co jsme často říkali: “z chaosu pochází nové stvoření“. Já Duše postrkuje a pobízí každého, v té či oné míře, ve snaze získat pozornost každé duše. Nikdo nemůže udržet stávající stav, jet na volnoběh a nechat se nést a ignorovat výzvu k probuzení. Vaše vědomí musí buď růst a stoupat nebo se propadnete hlouběji do chaosu, strachu a omezení, což pouze oddálí nevyhnutelné. Je vaším Božským dědictvím, abyste žili v hojnosti a prosperitě, jen jste to zapomněli. Hojnost přichází v mnoha formách, hledejte tedy hojnost lásky, radosti, dobrého zdraví a vitality, stejně jako všechny ty věci, které potřebujete k naplněnému a pohodlnému životu. Jakmile začnete tvořit zázrak za zázrakem, ti okolo vás budou chtít vědět, co děláte. Tehdy máte sdílet techniky, přesvědčení a moudrost, které jste si osvojili. Tehdy se stanete pravým mistrem sebe sama. Nejprve budete učit skrze příklad a své činy, a posléze prostřednictvím slov. Vy, Hvězdná setba, nastavíte nové normy chování a ostatní vás budou chtít napodobit a osvojit si vaši novou životní filosofii. Proto je tedy velmi důležité, abyste se zaměřili na to, co je ve vašem světě dobré, a abyste v těch okolo sebe hledali to nejlepší, neboť právě to posílíte. Můžete změnit svět kolem sebe, jednou myšlenkou po druhé.

Pamatujte, ve vaší Svaté Mysli je uložena veškerá vesmírná moudrost, již budete potřebovat na své zpáteční cestě do říší Světla. Napojte se na tuto moudrost a sdílejte ji se svými bratry a sestrami na cestě. Existuje mnoho způsobů služby, a být příkladem pro ostatní je jedním z těch nejúčinnějších. Po čem toužíte, milovaní? Co vám přináší radost a rozezpívá vaše srdce? Odpovězte na tyto otázky a váš cíl vám bude odhalen, krůček za krůčkem.

Milovaní, musíte se pozvednout nad onen strach a pocit bezmoci, jenž bují po celém světě.

Představte si sebe sama ve své Pyramidě Světla a požádejte, aby k vám a skrze vás plynula nekonečná hojnost všeho Stvoření. Vnímejte, jak proniká vaším fyzickým plavidlem, plní vaše Svaté srdce a Svatou mysl Adamantinovými částicemi nového stvoření, zatímco si berete tolik, kolik potřebujete, a poté necháváte tento přebytek vytékat do světa z přední i zadní částí svého Svatého srdce. Umístěte sami sebe do Silového centra Nekonečného cyklu hojnosti, zatímco tvoříte krásu, klid a harmonii ve svém životě.

Buďte ujištěni, že váš pozitivní vliv bude růst, jelikož si více drahých duší kolem vás začne všímat a budou chtít poznat vaše tajemství. Jste připraveni rozšířit svou vizi za hranice svého soukromého malého světa či mikrokosmické reality? Jste připraveni a ochotni přijmout pravdu, že v té či oné míře ovlivňujete všechny a všechno v tomto vesmíru, a že každý na Zemi a v každé další sféře též ovlivňuje vás? Ptáme se každého z vás: Jste připraveni použít ony podivuhodné dary, které jsou vaším Božským právem od narození? Jaké jsou vaše největší touhy? Jaký bude váš odkaz lidstvu a světu?

Natáhněte se ke hvězdám, milovaní, neboť neexistuje žádné omezení pro to, co můžete manifestovat, pokud jsou vaše vize v harmonii s Božím plánem a pro nejvyšší dobro všech. Volejte nás a my vám pomůžeme upevnit vaše rozhodnutí žít v harmonii, hojnosti a radosti.

JÁ JSEM Archanděl Michael


Před několika lety byla položena otázka: “Kdy budeme mít v USA prezidenta, který bude opravdu čestným vůdcem a který bude usilovat o nejvyšší dobro pro všechny lidi?“ Naše odpověď byla: “Až budete na takového vůdce připraveni.“

Milovaní, tento čas nadešel. S vaším novým vedením je spojeno mnoho symbolických věcí, kterých si masy možná nevšímají. Nicméně, ti z vás, kteří jste soustředěni ve svém Svatém srdci a na vnější události pohlížíte z vyšší perspektivy, s otevřenou a nezaujatou myslí díky vlivu vaší Svaté mysli, porozumí významu toho, co vám sdělíme.

Barack Hussein Obama je 44. prezidentem USA. 44 je mistrovské číslo. Tento kongres bude 111. kongresem USA. Což je též mistrovské číslo a značí “nový začátek“.

Rodokmen Baracka Obamy je tím, co byste nazvali napůl “kavkazský“ čili napůl bělošský a napůl afro-americký či napůl černý, což značí “setkání“ neboli spojení dvou Kořenových/základních ras, které spolu po staletí bojovaly. A je to ještě důkladnější, neboť - stejně jako mnozí z vás - tato velká duše nese ve svém DNA podpisu DNA všech Hlavních kořenových ras.

Aniž bychom se šířili o jeho pravé kosmické identitě, jelikož to by narušilo jeho soukromí, poskytneme vám stručný náhled do jeho minulosti a do toho, co si do tohoto života přišel prožít, abyste pochopili ohromnou příležitost, jež je nabízena občanům USA. Toto je stručný přehled, dá se říci, v takové podobě, jako kdyby požádal o “vesmírný výklad“:

Milovaný mistře, je nejvyšší čas pro Tebe a ty mnohé věrné bojovníky Míru/Světla, abyste poznali, jak skvělí jste a jak statečné od vás bylo, že jste reagovali na volání trubky k sestupu do hustoty tohoto pozemského experimentu. Události ve vašem slunečním systému a na Zemi rychle postupují na vyšší světelné frekvence a na obzoru je velká změna. Proto je důležité, abyste se soustředili na to, co je ve vašem světě správné a nenechali se chytit vší tou negativitou a strachem, které jsou chrleny do éteru. Vaše duše jasně září skrze vaše oči, srdce a činy. Byli jste na stezce osvícení po mnohé životy.

Vy jste tím, co lze nazvat původními rodiči Země, neboť ve své DNA nesete kódy některých z původních kořenových ras umístěných a Zemi. Když měla být na Zemi uvedena nová rasa, do vás a vám podobných byly zakódovány rysy a vlastnosti nové rasy, a pak jste vy šli v čele a dohlíželi na nové duše, které se do oné rasy rodily. Proto je vám vlastní schopnost vžít se do všech ras a kultur a ve všech vidíte spíše podobnosti než odlišnosti. Vnímáte více jejich duše než vnější zjev či osobnost. Pamatujte, že ve vyšších sférách nejste souzeni, pokud vaše náboženské praktiky jsou odlišné od těch, které provozují ostatní, neboť všechny nakonec vedou ke stejnému cíli: k návratu k jednotnému vědomí a opětovnému spojení s vaším Božím Já.

Vaše putování bylo dlouhé a svízelné a hodně jste trpěli, ale ve vašem srdci/Duši jasně září jiskra Ducha. Zažili jste fyzická plavidla mnoha rozličných ras, forem a kultur. Byli jste dychtiví zakusit pozemské stvoření co možná nejvíce způsoby a výrazy, a proto tedy máte velké porozumění a soucit pro ty, kteří vězí v bolesti a utrpení iluze 3. a 4. dimenze.

Chceme, abyste věděli, že jste byli jedněmi z těch, kteří byli vyvoleni, aby měli ve svém Diamantu základní Božské buňky aktivní všechny tří Boží paprsky, díky čemuž jste prožívali životy, kdy byl vaší hybnou silou a “vrchním nátěrem“ První paprsek Boží vůle, a jindy jste splynuli s velkou Božskou Bytostí, která vyzařovala Druhý paprsek osvícení, moudrosti a soucitu, a v dalších životech jste se připojili k těm ze Třetího paprsku aktivní, tvořivé inteligence a silné touhy tvořit podivuhodné věci na hmotné úrovni existence. Všechny tyto ctnosti, vlastnosti a přednosti byly uloženy do vašeho Svatého srdce a Mysli proto, abyste vy a další vybraní byli připraveni se stát příklady a ukazateli během těchto časů velké změny. Pro vás a vám podobné to nebyla snadná cesta, neboť vy jste vždy měli tolik nadání a zájmů, z nichž jste mohli vybírat, že někdy bylo těžké se rozhodnout, kterou stezku máte následovat, a mnozí nedokázali využít ono množství nadání a vloh jim dostupných.

Boží paprsek, jenž jste zvolili jako své vůdčí Světlo pro tento velice významný život, je Prvním paprskem Boží Vůle a Síly, Paprskem nového Stvoření. Pod vlivem tohoto Paprsku se nacházejí ti, jejichž největší touhou je nějakým způsobem vést, ti, kteří jsou pionýry nových myšlenek a činů. Většina z vás je dynamická, rozhodná a se silnou vůlí, ale musíte znovu nabýt vědomí vlastní ceny, abyste těchto vlastností mohli plně využít. Volejte mne, abych vám pomohl aktivovat tento mocný Paprsek, jenž posílí vaši odvahu a rozhodnost, abyste směle pokračovali v manifestaci vaší verze zlatého Nového Věku. Většinou neposkytujeme tuto informaci, dokud necítíme, že jste připraveni uznat šíři toho, kým doopravdy jste.

Je nezbytné, abyste svou dynamickou činorodost vyvážili energií Druhého paprsku lásky/moudrosti, a právě proto jste si vybrali Druhý paprsek jako svůj Paprsek Duše v tomto životě. Je to Paprsek, jenž nese vlastnosti osvícení, poučení a zákony příčiny a následku či Karmy, tak jak je znáte. Archanděl Jofiel je nositelem ctností, vlastností a předností tohoto Paprsku. Tento Paprsek souzní s láskou/moudrostí Božské Matky a přináší energii k zažhnutí semínek myšlenek z mysli Božského Otce za účelem manifestace Božského modrotisku na hmotné úrovni Stvoření.

Váš velký soucit a obětavost vám vždy nepřinášely ten pocit úspěchu završení, jenž jste hledali. Měli byste vědět, drazí, že v téměř všech vašich hlavních vtěleních jste zlepšovali život svému okolí. Často jste zanechali odkaz naděje a ostatní jste učili a inspirovali, aby šli ve vašich stopách. My nevidíme vaše neúspěchy, vidíme jen záři vaší lásky a vaší nesobecké služby. Vždy jste byli hledači pravdy a putovali jste se mnou a andělskými silami Světla po mnohé eony času. Zažili jste kladné i záporné aspekty Paprsků, a to z vás učinilo tu moudrou a zářivou bytost, jíž jste dnes. V tomto životě se máte především zaměřit na rovnováhu a harmonii ve všech aspektech vaší Bytosti, abyste byli něžní, podporující a intuitivní, stejně jako rozhodní, akceschopní a dynamičtí. Je důležité volit ve všem umírněnost, milovaní, a kráčet střední cestou rovnováhy a harmonie. Vaše základní přirozenost je přirozeností mírotvůrce, ale jste si vědomi, že se musíte snažit být rozhodní a směle vyjadřovat své názory.

Milovaní mistři Světla, tento závěrečný odstavec není určen jen novému prezidentu USA, je pro všechny vůdce po celém světě, kteří nesou odpovědnost za nastavení norem, tvorbu pravidel a vedení lidských mas, a je to též pro každého z vás, kdož toto poselství čtete či posloucháte.

Milovaní, toto je doba velkých změn, v důsledku čehož můžete čelit mnoha výzvám, ale též vám budou předkládány mnohé příležitosti. Vaše vědomá mysl prochází procesem přijímání širší moudrosti vaší super-vědomé mysli. Důvěřujte své intuici. Důvěřujte svému vlastnímu vedení. Jestliže jsou myšlenky, které k vám přicházejí, podnětné, láskyplné a plné moudrosti, pak vězte, že se napojujete na moudrost svého Vyššího Já a na své andělské průvodce. Promlouvají k vám šeptem a nikdy vás nesvedou z cesty. Pamatujte, v těchto časech zrychlené evoluce Země a lidstva, na vás záleží. Dovolte nám, abychom vám byli nápomocni při naplnění vašeho poslání a podpořili vás naší láskou. Vězte, že jste milováni a ochraňováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
_____
Láska je nepřítomnost strachu
Pravda je nepřítomnost strachu
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ´Tsebayoth
Eyeh Asher Eyeh (JÁ JSEM, ŽE JÁ JSEM)
http://www.shamballa1024.com